GDPR

 
V případě Vašeho zájmu o uzavření obchodního vztahu, budeme o Vás evidovat osobní údaje.

Zpracování osobních dat

Vyplněním Vašich osobních údajů se RENETRA s.r.o. stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Číslo bankovního účtu, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, po dobu 10 let. Tyto údaje zpracováváme za účelem uzavření obchodního vztahu. Tyto údaje dále předáváme subjektům – přepravním společnostem FOXL TRANS s.r.o., SCHENKER spol. s r.o.

Vaše práva

Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů.
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email renetra@renetra.cz nebo na sídlo naší společnosti: RENETRA s.r.o., Všechovice č.p. 294, 75353 Všechovice.


ENG

If you are interested in entering into a business relationship, we will record your personal data.

The Processing of Personal Data

By filing in your Personal Data, RENETRA s.r.o. becomes the controller of your personal data. From the legal title of performance, for 10 years, we register following information: Address, Bank account number, VAT registration number, Delivery Address, E-mail, Name, Surname, Phone. These data are processed for a purpose of business relationship conclusion. These data are also transmitted to transportation companies FOXL TRANS s.r.o. and SCHENKER s.r.o.

Your Rights

You can raise objections against this processing, as well as to demand a correction of already filed personal data, to ask about your data registered by us and eventually to request a deletion, if it is possible. If the automated processing is in progress, you have the right for a data portability.
In case you consent to the processing of some of your personal data, whenever in the future, you can withdraw your consent and the controller is obliged to delete that detail and not to process it anymore. By revoking your consent, the lawfulness of processing is not affected. Your right is to file a complaint to a supervisor authority (The Office for Personal Data Protection) against this processing. Your requests are to be sent to e-mail renetra@renetra.cz or to headquarters of the company: RENETRA s.r.o., Všechovice 294, 753 53 Všechovice.

RENETRA s.r.o.

SÍDLO a PROVOZOVNA
Všechovice 294
CZ - 753 53 Všechovice
tel.: +420 581 655 111
e-mail: renetra@renetra.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 RENETRA s.r.o.